Behov for flere ressourcer til det specialiserede socialområde

Profilbillede

En analyse fra Egedal kommune viser, at der skal tilføres flere ressourcer til det specialiserede socialområde. Kommunen og Handicaprådet er i dialog om hvordan hverdagen for borgere og familier bliver endnu bedre.

KL har på de 98 kommuners vegne netop lanceret en plan, som skal sikre udsatte borgere endnu mere hjælp og støtte. Med forslag om forbedringer for op til fem milliarder kroner ekstra om året, vil man fra kommunernes side gerne sikre økonomien til en række tiltag, som skal sikre udsatte borgere en bedre hverdag. Det er et forhandlingsoplæg til de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne, et oplæg som man i Egedal kan støtte fuldt op omkring. 

Nogle af fokusområderne i KL´s udspil er, at samarbejdet mellem borger og sagsbehandler kan styrkes gennem bedre økonomi, større fleksibilitet og styrket faglig kvalitet. Det er områder, man i forvejen har fokus på. Administrationen har gennemført en analyse af det specialiserede socialområde i Egedal. Det er en analyse, som byrådet har bestilt i forbindelse med budget 2021, og som offentliggøres nu. 

Analyse af udviklingen på det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde er generelt under økonomisk pres i hele landet, også i Egedal Kommune. Der skyldes en stigning i borgere med psykiatriske diagnoser, og dermed med behov for hjælp. Den stigende levealder blandt borgere med funktionsnedsættelser bidrager også til at øge udgiftspresset. Borgerne modtager ydelser i længere tid, og får et stigende plejebehov i takt med, at de lever længere, og naturligvis skal have en god hverdag. 

I mange kommuner er der også udfordringer med den økonomiske styring på området, netop fordi der sker en så stor stigning i borgere med særlige behov. Analysen i Egedal sætter – ud over den økonomiske udvikling – også fokus på behovet for udvikling af den faglige kvalitet. Administrationen har en række forslag, som skal sikre en bedre borgerservice, og som sætter fokus på det tidlige forebyggende og opsporende arbejde. Der lægges også op til, at samarbejde på tværs af de faglige centre i kommunen skal styrkes. Det sker allerede i kommunens 1plan-team, hvor der sættes fokus på en sammenhængende sagsbehandling, deres erfaringer skal nu spredes ud til flere borgere. 

Formand for Social- og sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen ser frem til at få præsenteret analysen.

"Analysen sætter både fokus på økonomi og faglig kvalitet på området – og formålet er at sikre en bedre anvendelse af ressourcerne til gavn for borgere med særlige behov. Desværre forventer vi en alvorlig budgetoverskridelse i år – dette på trods af, at vi allerede sidste år tildelte området hele 7 mio kroner og de seneste år også har bevilliget en del tillægsbevillinger. Årsagen er dels, at der er budgetteret for lavt, dels at behovet er stigende på grund af flere borgere med behov for hjælp. Vi får analysen uddybet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 9. juni", siger Vicky Holst Rasmussen.  

Dialog med Handicaprådet

Handicaprådet har inviteret borgmester Karsten Søndergaard til handicaprådsmøde den 17. juni, hvor emnet er de bekymringer, de ser på området. Vicky Holst Rasmussen er i forvejen er medlem af Handicaprådet og deltager selvfølgelig også.

Udgangspunktet for mødet er et fælles ønske om, at man får de allerbedste vilkår for alle vores borgere i kommunen –også for handicappede børn og deres familier. Handicaprådet ønsker hvordan der ses på helheder og et ønske om at der tilføres flere midler til området.

Borgmester Karsten Søndergaard ser frem til at deltage i Handicaprådets møde.

"Når jeg kan sige, at jeg deler Handicaprådets bekymring, er det ud fra en betragtning om, at vi generelt gerne ser flere midler tilført til området, og dermed at vi også i Egedal får mulighed for at give området endnu et løft. Det har jeg også allerede tilkendegivet over for rådet", siger Karsten Søndergaard.

Handicaprådets formand Lea Jensen venter spændt – både på analysen fra administrationen og på økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL.

"Vi bakker selvfølgelig også helt op omkring ønsket om at tilføre flere penge til området – og håber at KL får medvind i deres forhandlinger med regeringen. Men det betyder ikke, at vi ikke også mener at der er plads til forbedring i kommunens sagsbehandling, og det håber vi på, at administrationens analyse kan medvirke til", siger Lea Jensen.

Både Lea Jensen, Vicky Holst Rasmussen og Karsten Søndergaard ser frem til at fortsætte deres drøftelser på Handicaprådets møde. Heldigvis er alle enige om, at målet er klart – at sikre den gode hverdag for både børn, unge og voksne på det specialiserede område.

Fakta:

På landsplan har der i perioden 2016-2018 været en stigning til visitation af ydelser efter serviceloven på det specialiserede voksenområde på 13%. Stigningen er fordelt på følgende områder: 

  • 36% med angst og belastningsreaktioner
  • 32% med adfærds og følelsesmæssige forstyrrelser
  • 12% med psykiske udviklingsforstyrrelser
  • 9% med skizofreni

Denne tendens er også slået igennem i Egedal kommune. Det foreløbige analysearbejde viser derfor også en stigning i udgifterne til det voksenspecialiserede område på 13,9 mio. kr. bare i 2021. 

Da der gennem flere år samtidig har været budgetteret for lavt i forhold til det reelle udgiftsbehov, forventes en overskridelse af budgettet på myndigheds- og social serviceområdet på i alt 29 mio. kr. 

Kilde: Redaktionen
Flere artikler